privacy verklaring 2021

Studio Deche // Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten Studio Deche, Theerestraat 9, 5271 GB, Sint-Michielsgestel,
KVK 72470240.

INLEIDENDE BEPALINGEN  
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Studio Deche aan. U wordt aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Studio Deche is een handelsnaam en valt onder de eenmanszaak Studio Deche. Studio Deche is statutair gevestigd te Theerestraat 9 (5271GB) in Sint-Michielsgestel, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 72470240. Studio Deche is per e-mail te bereiken via info@studiodeche.nl of telefonisch via 06 46 78 99 00. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Studio Deche omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Studio Deche aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Studio Deche valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Studio Deche behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020. 

SOORTEN, DOELEN, RECHTSGRONDEN EN TERMIJN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een contactformulier via onze website invult. Bij het invullen van het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om u te informeren over diensten van Studio Deche.  Uw e-mailadres is nodig voor het onderhouden van contact met u, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Studio Deche door een e-mail te zenden aan info@studiodeche.nl. 

De rechtsgrond voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de toestemming die u geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of het plaatsen van een opdracht. De persoonsgegevens worden 12 maanden na het beëindigen van levering van de diensten door Studio Deche of 12 maanden na het hebben van contact verwijderd uit het systeem van Studio Deche. 

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Studio Deche te verstrekken, is Studio Deche niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Studio Deche niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u. 

COOKIES 
Studio Deche maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Studio Deche bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Studio Deche om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Studio Deche. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Studio Deche is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Studio Deche raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

DOORGIFTE AAN VERWERKERS EN DERDEN 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Studio Deche zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de Website verzorgd of een door Studio Deche ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Studio Deche. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Studio Deche op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

BEVEILIGING 
Studio Deche heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook met betrekking tot derde partijen heeft Studio Deche beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Studio Deche met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen. 

UW PRIVACYRECHTEN 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan hiervoor contact opnemen met info@studiodeche.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een klacht wil indienen over Studio Deche met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@studiodeche.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.