algemene voorwaarden 2021

Studio Deche // Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle site bezoeken en overeenkomsten van Studio Deche, Theerestraat 9, 5271 GB, Sint-Michielsgestel,
KVK 72470240.

ARTIKEL 1: DEFINITIE

Studio Deche is een eenmanszaak (KvK nummer: 72470240) en is een bedrijf dat zich richt op het verlenen van diverse diensten met betrekking tot grafische uitingen, social media beheer, videografie en planner.

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Studio Deche en Studio Deche de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Studio Deche en Opdrachtgever, een en ander in de meeste ruime zin.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Studio Deche geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende grafische ontwerpen, fotografie, videografie alsmede door alle andere door Studio Deche ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://www.studiodeche.nl.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Studio Deche afgesloten Overeenkomsten waarbij Studio Deche diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Studio Deche overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST

 1. De Opdracht kan contact opnemen met Studio Deche via e-mail, telefoon of via de social media kanalen Facebook, Instagram en Linkedin, voor een van de aangeboden Diensten of Producten. Studio Deche zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachten en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd kan worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. Als Studio Deche een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Studio Deche kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Studio Deche dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Studio Deche deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Studio Deche.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Studio Deche zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Studio Deche heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Studio Deche de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Studio Deche worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Deche aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio Deche worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Deche zijn verstrekt, heeft Studio Deche het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Studio Deche zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Studio Deche hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Deche dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Studio Deche en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Deche op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Studio Deche en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

ARTIKEL 6: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Studio Deche is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Studio Deche goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Studio Deche bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studio Deche gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 7: ANNULERING

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog niet hebben aangevangen.
 2. Indien Opdrachtgever wenst te annuleren en er door Studio Deche al Diensten zijn verricht, wordt er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.

ARTIKEL 8: KOSTEN, HONORERING EN BETALING

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Studio Deche hanteert een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer. De totale som van de gemaakte reiskosten worden op de factuur vermeld bij het totale overeengekomen bedrag tussen Studio Deche en Opdrachtgever.
 3. Studio Deche heeft het recht voor aanvang van de opdracht een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Studio Deche heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 6. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Studio Deche mede te delen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Studio Deche besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Het staat Studio Deche vrij om eigendomsvoorbehoud toe te passen en pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit betaling van de overeengekomen koopsom.

ARTIKEL 9: LEVERING

 1. Het niet-tijdig leveren van Studio Deche is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Studio Deche is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Studio Deche nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. Studio Deche is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Studio Deche, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Studio Deche om, als een door Studio Deche ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Studio Deche is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Studio Deche is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Studio Deche is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Deche voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Studio Deche aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Studio Deche met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Studio Deche is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Studio Deche niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Deche.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Studio Deche, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Studio Deche zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Studio Deche, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Studio Deche overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Studio Deche heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

ARTIKEL 12: VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Studio Deche kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 13: AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Studio Deche geproduceerde Diensten berusten uitsluitend bij Studio Deche, ongeacht de herziening van de Dienst op instructie van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst,
  dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever mag het exploitatierecht zoals genoemd in lid 2 van dit artikel niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven,
  tenzij anders is overeengekomen.
 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Studio Deche.
 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Opdrachtgever en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Studio Deche ter zake waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is.
 7. De schadevergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoelt in lid 6 van dit artikel omvat het door Studio Deche geleden inkomensverlies en de door Opdrachtgever gemaakte winst en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht Studio Deche om vergoeding van de overige, cq. werkelijk geleden schade, te vorderen.
 8. Voor iedere inbreuk op de aan Studio Deche toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoelt in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit digitaal te zenden aan info@studiodeche.nl of schriftelijk te zenden naar het bedrijfsadres, welke te vinden is in artikel 15 lid 1.

ARTIKEL 15: IDENTITEIT VAN STUDIO DECHE

 1. Studio Deche is bij de KvK geregistreerd onder nummer 172612590000 en draagt btw-identificatienummer 1261.31.910.B01. Studio Deche is gevestigd aan Goudsbloemvallei 44 toevoeging A, 5237 MJ te ’s-Hertogenbosch.
 2. Studio Deche is per e-mail te bereiken via info@studiodeche.nl, middels de website www.studiodeche.nl of telefonisch op 06 4678 9900 (Nadeche).

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Deche en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Studio Deche en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement [ARRONDISSEMENT + locatie].

ARTIKEL 17: SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via www.studiodeche.nl/algemene-voorwaarden en op te vragen als PDF file via info@studiodeche.nl.